Działalność instytucji Caritas Polska

Caritas to charytatywna instytucja pozarządowa. Podstawą jej istnienia jest ustawa z 17 maja 1989 roku, traktująca o relacjach Państwa z Kościołem katolickim. Od 2004 roku instytucja jest organizacją pożytku publicznego.

Do działań Caritas Polska należy realizacja wielu zadań, mających na celu pomoc ubogim, prowadzenie edukacji oraz inicjowanie zbiórek funduszy. Caritas jest również organizatorem transportów humanitarnych. Pod szyldem instytucji działają liczne Stacje Opieki, Domy Samotnej Matki, jadłodajnie dla ubogich, ośrodki dla starszych osób i zakłady wychowawcze oraz świetlice dla dzieci. Działalność w Polsce wspierana jest przez Papieską Radę Cor Unum, Caritas Internationalis oraz Caritas Europa.

Współpraca z Unią Europejską

Organizacja Caritas rozpoczęła w 2014 roku działania, na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym, co stanowi jeden z elementów unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W 2014 roku były rozprowadzane wśród osób najuboższych podstawowe produkty żywnościowe – mleko, makarony, olej, cukier, mielonka wieprzowa, i inne. Udzielanej pomocy towarzyszą działania, mające na względzie aktywizację osób, do prowadzenia własnych gospodarstw domowych.

Caritas włączył się w realizację programu PEAD, który polega na rozprowadzaniu nadwyżek żywnościowych wśród potrzebującej ludności w Europie. W rozprowadzaniu artykułów spożywczych w Polsce zaangażowały się Parafialne Zespoły Caritas, zorientowane w lokalnych potrzebach ubogiej ludności.

Caritas dzieciom

Instytucja Caritas Polska zwraca szczególną uwagę na niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. Jedną z ważniejszych kampanii społecznych jest Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Przedsięwzięcie wspierają Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, a także Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS, jako część Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Z uzyskanych funduszy zapewnia się pomoc w dożywianiu najmłodszych, udzielaniu pomocy edukacyjnej oraz organizowanie wyjazdu na letnie kolonie.

Tornister pełen uśmiechów to akcja, jaką prowadzi Caritas w sierpniu każdego roku. zebrane fundusze służą zaopatrzeniu dzieci w wyprawki szkolne i potrzebne przybory. Zakończenie akcji odbywa się w Przemyślu, przy współpracy Caritas przemyskiej Archidiecezji .

Okno życia funkcjonuje w Polsce od 2006 roku. Zostało otwarte przez Caritas w Krakowie, jako odpowiedź na inicjatywę ks. kardynała, Stanisława Dziwisza. Dzięki temu miejscu, wiele niemowląt znalazło opiekę. Matki, które z różnych względów oddają dziecko, mogą mieć pewność, że nie zostanie narażone na niebezpieczeństwo jego życie. W całej Polsce czynnych jest 59 okien.

Na pomoc bezdomnym

Pomoc ludziom, którzy nie mają domów, stanowi ważny element działalności Caritas. Akcja, nosząca nazwę Kromka chleba ma na celu pomoc bezdomnym i najuboższym oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby tej grupy ludzi. Akcja prowadzona jest od 2002 roku.

Organizowane zbiórki funduszy oraz produktów spożywczych, przeznaczane są dla jadłodajni, noclegowni, świetlic i indywidualnych ubogich rodzin. W 2009 roku Caritas nawiązała współpracę z Kampffmeyer Food Innovation Polska. W wyniku podejmowanych wspólnych działań, w polskich sklepach można nabyć bochenki chleba, oznakowane specjalną banderolą. Dla potrzebujących przygotowywane są posiłki, których ilość przekroczyła siedemdziesiąt tysięcy, o wartości ponad miliona złotych.